مربیان آکادمی سنگنوردی داوینو: فرزانه شهروی اسماعیل جدی مریم یارمحمدی پویان شارخی الهه ویشه زینب فراهانی

zeinab

مربی : زینب فراهانی

روزهای: پنج شنبه

ساعت: 11:30 الی 13

ساعت: 13 الی 14:30