مربی : الهه ویشه

۱۰ سال سابقه ی سنگنوردی

حدود ۵ سال سابقه کار با کودک

تجربه کار با کودک در مهدکودک کندو و باشگاه انقلاب و به صورت خصوصی

روزهای: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 10:30 الی 12

ساعت: 12 الی 13:30
روزهای: پنجشنبه

ساعت: 9 الی 10

ساعت: 10 الی 11