مربی : فرزانه شهروی

مربیگری: 

13 سال سابقه ی سنگ نوردی

مربی سنگ نوردی از سال 1395

مربی باشگاه پاد از سال 94 تا 98

مربی باشگاه فدک و پیام بین سالهای 97 تا 99

مربی مهد کودک داوین سال 98 و99

مربی مهد کودک گلشن سال 98 و 99

مربی مهد کودک تابان سال 1400 تا 1401

مربی پیش دبستانی مبتکر کوچک سال 1401

آموزش سنگ نوردی در طبیعت از سال 1399 تا به امروز

گشایش مسیر در سمنان و ماکو در سالهای 2013 و 2016

مسابقات:

مقام دوم سرطناب در گرجستان سال 2018

مقام دوم سرطناب در ترکیه سال 2018

مقام چهارم بولدرینگ گرجستان سال 2018

مقام سوم مسابقات بولدر کشوری سال 2015

مقام چهارم سرطناب کشوری سال 2016

رنکینگ سوم بولدر و چهارم سرطناب کشوری سال 2015

عضو تیم ملی در مسابقات اعزامی به جام جهانی هند سال 2017

چهار سال عضو ثابت تیم باشگاه داوودی

فینالیست مسابقات بولدر از سال 2014 تا 2021

عضو تیم تهران از سال 2017 تا به امروز

روزهای: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 18 الی 20

ساعت: 20 الی 22