مسابقات سنگنوردی

حضور تیم داوینو در مسابقات رسمی کشور

امکانات آکادمی داوینو

بهره گیری از گیره های فرانسوی

مربیان آکادمی داوینو

دارای کادر مربیان مجرب و قهرمان

کلاس های داوینو

ثبتنام آنلاین و حضوری کلاس ها

مربیان آکادمی سنگنوردی داوینو: فرزانه شهروی اسماعیل جدی مریم یارمحمدی پویان شارخی الهه ویشه پوریا بختیاری

yarmohammadi.jpg

مربی : مریم یار محمدی

روزهای: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 15 الی 16:30

ساعت: 16:30 الی 18

نوع کلاس: 4 جلسه و 8 جلسه

zeinab

مربی : زینب فراهانی

روزهای: پنج شنبه

ساعت: 11:30 الی 13
ساعت: 13 الی 14:30

نوع کلاس: 4 جلسه و 8 جلسه 

farzane-new

مربی : فرزانه شهروی

روزهای: یدوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 18 الی 20
ساعت: 20 الی 22

نوع کلاس: 4 جلسه و 8 جلسه

jeddi.jpg

مربی : اسماعیل جدی

روزهای: شنبه

ساعت: 15 الی 16:30 – 16:30 الی 18 -18 الی 19:30

روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 14:30 الی 16 – 16 الی 17:30 -17:30 الی 19

نوع کلاس: 4 جلسه و 8 جلسه

pooya.jpg

مربی : پوریا بختیاری

روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 20 الی 22

نوع کلاس: 4 جلسه و 8 جلسه

elahe.jpg

مربی : الهه ویشه

روزهای: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 10:30 الی 12

ساعت: 12 الی 13:30

نوع کلاس: 4 جلسه و 8 جلسه

pooyan.jpg

مربی : پویان شارخی

روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 7 الی 10

روزهای: پنجشنبه

ساعت: 16 الی 18
ساعت: 18 الی 20

نوع کلاس: 4 جلسه و 8 جلسه